Lær mer om naturvennlig bioenergi!

Hva er bioenergi

Hva er egentlig bioenergi?

Bioenergi kan enkelt beskrives som energi med opphav fra nedbrytbart materiale, og dannes under naturlige biologiske prosesser. Dette er med andre ord ulikt fossil energi, da dette kommer fra biologisk materiale som stammer fra et langt tidligere punkt i jordas historie – materiale som ikke fornyes på langt nær like raskt. Det finnes mange former for bioenergi, og dette anses som en langt mer miljøvennlig energiform enn fossil energi.

Mange ønsker å benytte bioenergi i større grad, noe som er godt mulig å få til. Bioenergi er langt fra et nytt og moderne konsept. Faktisk har mennesker benyttet seg av denne formen for energi siden tidenes morgen. Dersom du for eksempel tenner et bål ved hjelp av tre, betegnes dette som bioenergi. Det å være mer miljøvennlig trenger med andre ord ikke å være komplisert, noe vi skal se nærmere på nå.

Ulike typer bioenergi

Bioenergi dannes som nevnt av ulikt materiale under aktive biologiske prosesser. Det er for eksempel mulig å utvinne såkalt biodrivstoff av både dyrefett og restavfall. Pellets av tre er en annen kilde til bioenergi, og det samme gjelder flis fra trær, avfall etter trehogst, torv, halm og lignende. Avfall fra treindustrien er med andre ord en god kilde til bioenergi, og kan gi oss mye nytte i hverdagen.

Det finnes også eksempler på skog og gress som dyrkes og høstes for å benyttes til energiformål. Dette er gjerne hurtigvoksende tre- og plantesorter, og slike dyrkeområder kalles gjerne energiskoger. Det finnes også en rekke oljerike vekster innen jordbruk, som for eksempel soya, solsikke og raps. Også disse materialene kan benyttes som råstoff ved fremstilling av biodrivstoff som biodiesel eller metanol. Vekster rik på sukker og stivelse, som mais og sukkerrør, kan brukes til bioetanolproduksjon.

Fordeler med bioenergi

Den største fordelen med bioenergi er at denne formen for energi anses som CO2-nøytral. Dette er også årsaken til at mange ønsker at bioenergi bør erstatte fossil energi og fossil brensel helt i fremtiden. Grunnen til at bioenergi kalles for CO2-nøytral, er at det slippes ut samme mengde CO2 som plantene tar opp mens de lever. Det er likevel enkelte faktorer som ikke er tatt med i regnestykket, som transport, gjødsling og lignende.

En annen fordel med bioenergi er at denne energiformen baseres på materialer som i teorien er uendelige ressurser, ettersom planter og trær kan plantes på nytt etter at de hogges ned. Dette kan likevel være en tidkrevende prosess, litt avhengig av tresort/plantesort. Mange er også skeptiske til avskoging av større områder, og stiller spørsmål ved hvor miljøvennlig dette egentlig er. Sammenlignet med fossile energikilder er likevel bioenergi å betrakte som mer miljøvennlig.

Eksempler på bruk av bioenergi

Som vi nevnte innledningsvis, er bioenergi noe som har blitt tatt i bruk siden menneskene først så dagens lys. Lenge før biler og andre motoriserte kjøretøy fantes, benyttet mennesker seg av f.eks. hester til transport. I disse tilfellene ble dyrenes energi benyttet som en energikilde, som fraktet både mennesker og mat fra ett sted til et annet. Et annet eksempel er brenning av bål, som har blitt benyttet som varmekilde i årtusener.

Dyr har også blitt benyttet til å trekke ploger, noe som kan sammenlignes med dagens bruk av traktorer i landbruk. Vi mennesker har fortsatt nyttedyr som hest og esel, og vi lager fortsatt bål når vi er ute i naturen og skal tilberede mat eller varme oss. I tillegg til dette utvinner mennesker nå energi fra oljen i planter eller fett fra ulike dyr. Bioenergi er med andre ord et vidt begrep.

Biodrivstoff

Et av de viktigste områdene vi kan satse på når det kommer til bioenergi, er biodrivstoff. Et eksempel på dette er bioetanol, et stoff som vanligvis utvinnes av materialer som mais eller sukkerrør. Biodiesel på sin side lages typisk av olje som utvinnes fra soyaplanter eller vanlig raps. Biogass blir laget når organisk materiale råtner under kontrollerte omstendigheter. Dagens moderne bilder benytter en blanding av biodrivstoff og drivstoff basert på petroleum.

Oppsummering

Bioenergi er energi som lages av diverse nedbrytbart materiale, og blir dannet under naturlige biologiske prosesser – i motsetning til fossil energi som stammer fra biologisk materiale som ikke fornyes i like stor grad. Mennesker har benyttet bioenergi siden tidenes morgen, f.eks. ved bruk av nyttedyr som hest til transport, eller bruk av bål som varmekilde. Det finnes mange former for bioenergi, og trær er en viktig ressurs i så måte.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *